فریدون حیدرنژاد


عکس با برادران بهرامزاده محسن و محمدرضا از قهرمانان روستای صومعه


مسابقات خردسالان و نونهالان اردبیل و استانی اردبیل در سال 1396

شرایط و مقررات رقابت ­­های کشتی آزاد و فرنگی خردسالان و نونهالان شهرستان اردبیل مشخص شد به اطلاع میرساند رقابت­­های شهرستان اردبیل در رده سنی خردسالان و نونهالان آزاد و فرنگی با شرایط و مقررات مشروحه ذیل برگزار خواهد شد

الف- اوزان و شرایط مسابقات:  ((یک کیلو ارفاق وزن))

1. خردسالان: متولدین: 1383/10/12 لغایت 1385/10/10

 اوزان (28 تا30-32-35-38-42-47-53-59-66-73 و 73 تا 85 کیلوگرم)

2. نونهالان: متولدین: 1381/10/11 لغایت 1383/10/11

 اوزان (29 تا 32-35-38-42-47-53-59-66-73 - 85 و 85  تا 100کیلوگرم)

ب- برنامه مسابقات:ردیف جدول زمان بندی مورخه ساعت محل

1 وزن کشی خردسالان و نونهالان آزاد 1396/02/07 8 الی 8/30 صبح خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

2 مسابقات 1396/02/07 10 صبح خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

3 وزن کشی خردسالان و نونهالان فرنگی 1396/02/08 8 الی 8/30 صبح خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

4 مسابقات 1396/02/08 10 صبح خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

ج- مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:

 اصل شناسنامه و کارت ملی،گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار با مهر و تاییده آموزش و پرورش منطقه، بیمه ورزشی

شرایط و مقررات رقابت ­­های قهرمانی استان کشتی آزاد و فرنگی خردسالان و نونهالان مشخص شد به اطلاع میرساند رقابت­­های قهرمانی استان در رده سنی خردسالان و نونهالان آزاد و فرنگی با شرایط و مقررات مشروحه ذیل برگزار خواهد شد

الف- اوزان و شرایط مسابقات:  ((یک کیلو ارفاق وزن))

1. خردسالان: متولدین: 1383/10/12 لغایت 1385/10/10

 اوزان (28 تا30-32-35-38-42-47-53-59-66-73 و 73 تا 85 کیلوگرم)

2. نونهالان: متولدین: 1381/10/11 لغایت 1383/10/11

 اوزان (29 تا 32-35-38-42-47-53-59-66-73 - 85 و 85  تا 100کیلوگرم)

ب- برنامه مسابقات:ردیف  جدول زمان بندی  مورخه  ساعت  محل

وزن کشی خردسالان و نونهالان آزاد  1396/02/15---—  8 الی 8/30 صبح  خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

مسابقات  1396/02/15------------—  10 صبح  خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

وزن کشی خردسالان و نونهالان فرنگی  1396/02/22---—  8 الی 8/30 صبح  خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

مسابقات  1396/02/22  —--------10 صبح  خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

ج- مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:

    اصل شناسنامه و کارت ملی،گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار با مهر و تاییده آموزش و پرورش منطقه، بیمه ورزشی

    معرفی نامه هیات کشتی شهرستان بدون قلم خوردگی

    به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم و مدال اهداء خواهند شد. فنی ترین کشتی­ گیر برابر جدول مسابقات انتخاب خواهد شد.

    به تیم های اول تا سوم حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.ضمناً هر شهرستان می تواند در هر رده سنی 2 نفر کشتی گیر اضافی شرکت دهد.
ابزار وبمستر

ابزار وبلاگ