فریدون حیدرنژاد


اوزان رده های سنی کشتی

نتیجه تصویری برای تصاویر کشتی گیران روسیه
اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای اوزان رده های سنی کشتی که از سال 2018 مسابقات بر مبنای آن برگزار خواهد شد و همچنین اوزان المپیکی کشتی آزاد و فرنگی را اعلام کرد.
رده سنی بزرگسالان، زیر 23 سال و جوانان:
کشتی آزاد: 57، 61، 65، 70، 74، 79، 86، 92، 97 و 125 کیلوگرم (10 وزن)
کشتی فرنگی: 55، 60، 63، 67، 72، 77، 82، 87، 97 و 130 کیلوگرم (10 وزن)
رده سنی نوجوانان:
آزاد و فرنگی: 41 تا 45، 48، 51، 55، 60، 65، 71، 80، 92 و 110 کیلوگرم (10 وزن)
رده سنی نونهالان پسران: 
آزاد و فرنگی: 34 تا 38، 41، 44، 48، 52، 57، 62، 68، 75 و 85 کیلوگرم (10 وزن)
در کشتی بانوان نیز در رده های سنی بزرگسالان، زیر 23 سال و جوانان 10 وزن، رده سنی نوجوانان 10 وزن و رده سنی نونهالان نیز 10 وزن اعلام شده است.
همچنین اوزان المپیکی کشتی به شرح زیر است:
کشتی آزاد: 57، 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم
کشتی فرنگی: 60، 67، 77، 87، 97 و 130 کیلوگرم
کشتی زنان: 50، 53، 57، 62، 68 و 76 کیلوگرمابزار وبمستر