فریدون حیدرنژاد


معایب مسابقات انتخابی خردسالان و نونهالان استان اردبیل از دیدگاه کارشناسانه

1-با توجه به تغیر رنگ تشک کشتی در حدود بیش از یک سال هنوز رنگ تشک های کشتی اردبیل هنوز زرد است

2-وزن کشی کشتی گیران برابر قوانین فدراسیون کشتی دو ساعت قبل از مسابق میباشد که اصلا رعایت نشدویک روز مانده به مسابقه انجام شد مثل مسابقات بزرگسالان

3-تقلب در جابجایی رده های سنی بیش از اندازه بود و کنترل  مدارک شناسایی خیلی ضعیف بود بطوریکه هم در مسابقات شهرستانی هم استانی نوجوانان در سطح نونهالان شرکت کرده بودند و نونهالان در رده سنی خردسالان شرکت داشته و صاحب مقام شدند

4-خوابگاه برای برخی از تیم های شهرستانی پیش بینی نشده بود

5-سطح داوری بسیار ضعیف بود. حتی در فینال هئیت ژوری حضور نداشتند

6-از افراد بی علم برای سرپرستی مسابقات استفاده شده بود

7-حاشیه مسابقات بی داد میکرد

8-ریاست هئیت استان تعصب شهرستان اردبیل را داردوبرتری شهرستان اردبیل را برشهرستانهای سایر استان میخواهد.

9-کنترل وزن بعد از مسابقه فقط برای کشتی  گیران فرنگی  کارانجام میشد

10-حضور مربیان بدون دفترچه مربیگری بسیار بود

11-کتک کاری مربیان به کشتی گیران بازنده بسیار بود

12-وزن کم کردن خردسالان برخی به بیش از سه کیلو بدون احتساب ارفاق وزن مشاهده میشد
ابزار وبمستر