فریدون حیدرنژاد


کشتی آزاد اردبیل هیچوقت طعم قهرمانی را نخواهد چشید

متاسفانه با وجود راس کار بودن پیرمردان کشتی آزاد که نه علم کشتی میدانند ونه راه و روش  قهرمانی  ونه تجربه قهرمانی . دست از کشتی گیران بر نمیدارند و توسط مسئولین ناآگاه کشتی در صحنه حضور دارند و در نابودی کامل کشتی سهم بزرگی دارند .مربی پیرو نا کار آمد یا مربی که حتی یک شاگرد تیم ملی نداده چطور راه روش قهرمانی را می داند مربی که 30 سال مربیگری می کند و نتیجه نمیدهد چطور شاگردش در صحنه های بزرگ می تواند پیروز میدان باشد.این افراد فقط برای داشتن نام مربی کشتی خود را در صحنه حاضر می کنند تا اسمشان فراموش نشود و شاگردان بیچاره که تشنه قهرمانی و احراز مقام جهانی هستند در دست اینها تخریب می شوند و پس از شکست در میادین بزرگ از ورزش فرار می کنند . در برخی موارد هم 50 درصد خطا بر می گردد به همان شاگردانی که با مربیان ناشی  تمرین می نمایند. اینها با دیدن کیفیت پائین تمرین باز هم به همان تمرین بی کیفیت مراجعه و عمر خودشان را هدر می کنن. بیاد داشته باشید هیچ کس برای قهرمانی شما به غیر از شما تلاش نخواهد کرد.مربیان شما در بی خیالی و مسئولین شما در فکر خودشان هستند و بس ..... برای خودتان چاره کنید که امروز هم برای شما دیره........
ابزار وبمستر