نتیجه تصویری برای عکس ماساژ کشتی گیران

1- در شناسایی و حل مشکلات کشتی گیران  به ما کمک کند .

2- کمک می کند تا به نحوه واکنش های کشتی گیران تحت شرایط استرس زا آشنا شویم .

3- با کمک گرفتن از مداخلات روانشناختی می توانیم عزت نفس ، خودپنداره ، تنش، هیجان ، پرخاشگری و سایر مشخصه های متعدد شخصیتی را اندازه گیری کنیم .
4- به ما کمک می کند تا با استفاده از فنون مداخله ، ویژگی های کشتی گیران را شناسایی کنیم .

5- با کاربرد فنون برون فکنی ، قادر خواهیم شد تا به احساسات درونی شخص ، شبیه ترسها ، آرزوها ، امیدها و عقده ها که ما از انها بی اطلاع هستیم دست پیدا کنیم .
6- کمک می کند تا ویژگی های  مربیان را کشف کنیم .
7-  به ما کمک می کند  تا اختلالات روانشناختی را اندازه گیری کنیم .
8-  برای درک بهتر کشتی گیران و نیروهای پویای روانشناختی – اجتماع موثر بر کشتی گیراندر هنگام مسابقه است .

9- برخورداری از دانش روانشناسی ورزش برای کنترل عوامل منفی جهت بهبود عملکرد فردی مفید است .
10- دانش روانشناسی ورزش به مربیان کمک می کند تا توانایی بالقوه کشتی گیران را به بالفعل تبدیل کند.

11- به مربیان کمک می کند تا رفتار کشتی گیران را درک کرده و با چگونگی تغییر و اصلاح رفتار برای بهبود عملکرد آشنا شود .

12-به مربیان و معلمان کمک خواهد کرد تا محدودیت ها و قلمرو یادگیرنده را درک کرده و با شیوه های ایجاد انگیزه در آنها آشنا شوند .
13-  اطلاع از تفاوتهای فردی و انگیزش به  مربیان کمک خواهد کرد تا افراد را به طور موثرتری آموزش دهند.
14- اگر مربی از فاکتورهای روانشناختی متعدد برای کشتی گیران مختلف اطلاع داشته باشند می تواند در گزینش آنان موفق تر باشند .

15-  روانشناسی ورزش  کمک خواهد کرد تا کشتی گیران با تجزیه و تحلیل کارخود عملکرد شان را بهبود بخشند.

طبقه بندی: روانشناسی در کشتی،

تعداد بازدید مطلب : 9

[ چهارشنبه ] [ 9:03 ] [ فریدون حیدرنژاد ]

نتیجه تصویری برای عکس تمرین تیم ملی کشتی آزاد

ﺁﺭزﻭﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﻧﮑﻦ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻦ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ :

ﻧﮕﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ ﺑﮕﻮ : "ﻣﻦ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻫﺴﺘﻢ،ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ،ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ"....

ﮐﻠﻤﻪ  ﻧﻪ  ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﺣﺬﻑ  ﮐﻦ...

نگو : ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﻮﻡ،ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮﺭﻡ،ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﻢ .ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﯼ ،ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺁﻥ ،ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ،ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ؛ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺱ،ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ،ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ

ﻫﺴﺘﻢ ...

ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻖ،ﻭﺍﺿﺢ ﻭﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻦ :

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺮ،ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ،ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺟﺬﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻖ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻦ.

ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﮐﻦ :ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﯼ،ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺳﯽ !!!! ﻣﺜﻼ : ﺍﮔﺮ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ،ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ .

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ :

ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍﻩ ﻧﺪﻩ. ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ،ﺑﺎﻭﺭ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ. ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯿﺮﺳﯽ....

به ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ،ﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ :

ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ،ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﯾﻢ؛ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ : ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﺳﻢ؟

ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ، ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺷﮑﺮ ﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭ ﺑﺎﺵ. ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺳﺖ ....

به ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻩ :

ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺭﻭﺡ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻦ. ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻦ .ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ. ﻫﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻫﯽ ، ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺭﺳﯿﺪ . ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺨﻮﺍﻩ ....

 ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭ دارم

طبقه بندی: روانشناسی در کشتی،

تعداد بازدید مطلب : 25

[ شنبه ] [ 7:54 ] [ فریدون حیدرنژاد ]