نتیجه تصویری برای عکس داور کشتی گیر

مجموعه خطاها و ممنوعیتها به سه دسته تقسیم میشوند.

 1 -ممنوعیتهای عمومی )آرتیکل 48 )

2 -فنون و اعمالی که درهر دو سبک کشتی )آزاد و فرنگی( خطاست )آرتیکل 51 )

3 -فنون و اعمالی که تنها در  

کشتی فرنگی خطاست )آرتیکل 52.) 

)ممنوعیتهای عمومی )آرتیکل 48 (نیازمند آن است که مستقال مورد بررسی قرار گیرد)

کلیه خطاهای آرتیکل 51 و 52 میتواند در دو وضعیت به وقوع بپیوندد:

 1 -یکی از کشتی گیران در وضعیت برتر تالش میکند به فن برسد و مدافع با عمل یا فن خطا مانع این کار  

میشود. جریمه این نوع خطا، در کشتی آزاد و فرنگی یکسان است،اخطار به خاطی و1امتیاز به حریف او.

 2 -یکی از کشتی گیران فنی را از آن خود کرده و در صدد اجرای آن است و مدافع با عمل یا فن خطا مانع  

اجرای آن میشود و یا مهاجم علی رقم خطای مدافع موفق میشود فنش را اجرای کند. جریمه این نوع خطا در  

کشتی آزاد درهرصورت )چه مدافع با خطا مانع اجرای فن بشود چه نشود(اخطار به خاطی و1 امتیاز به  

حریف او میباشد. ولی در کشتی فرنگی وضعیت فرق میکند. اگر خطا از نوع آرتیکل 52( خطای پا(  

نباشد، جریمه آن درهرصورت )چه مدافع با خطا مانع اجرای فن بشود چه نشود(اخطار به خاطی و2 امتیاز  

به حریف او میباشد. اگر خطا از نوع آرتیکل 52( خطای پا( باشد، جریمه آن برای اولین بار اخطار به  

خاطی و 2 امتیاز به مهاجم و در صورت تکرار، خاطی برای کل مسابقات دیسکوایفه خواهد شد. اگر مهاجم  

در کشتی فرنگی در اجرای فنش از پا استفاده کند، برای اولین بار با تذکر مواجه میشود ودر صورت  

تکرار، با اخطار و1 امتیاز به حریفش جریمه میشود. قانون عمومی در این مورد شامل کشتی آزاد هم  

میشود. بعنوان مثال: اگر مهاجم در کشتی آزاد یا فرنگی در اجرای فنش از عملی خطا استفاده کند، برای  

اولین بار با تذکر مواجه میشود و در صورت تکرار، با اخطار و1 امتیاز به حریفش جریمه میشود. 

نتیجه گیری 

خطاهای مدافع در کشتی فرنگی به دو دسته تقسیم میشوند:  

 1 -خطاهایی که مدافع از پای خود استفاده و یا با بخشی از بدن خود با پای مهاجم تماس برقرار میکند. 

همانطور که در باال قید شد، جریمه اینگونه خطاها برای اولین بار، اخطار به خاطی و 2 امتیاز به مهاجم  

میباشد و در صورت تکرار، خاطی برای کل مسابقات دیسکوایفه خواهد شد و در رده بندی قرار نخواهد  

گرفت.  

 2 -خطاهایی که هیچگونه ارتباطی با پای خویش یا پای مهاجم ندارند، مانند گذاشتن دست روی صورت،  

مابین ابرو و لب. 

همانطور که در باال قید شد، جریمه اینگونه خطاها، اخطار به خاطی و 2 امتیاز به مهاجم میباشد و در  

صورت تکرار کشتی گیر خاطی دیسکوالیفه نخواهد شد بلکه مجددا با اخطار و 2 امتیاز به حریفش جریمه  

خواهد شد. این وضعیت تا زمان 3 اخطاره شدن خاطی میتواند ادامه داشته باشد و در صورت 3 اخطاره  

شدن، خاطی در رده بندی قرار میگیرد. بعنوان مثال اگر کشتی گیری در فینال 3 اخطاره شود، دوم میشود و  

مدال نقره میگیرد ولی اگر دیسکوالیفه شود همانطور که در باال ذکر شد، در رده بندی قرار نمیگیرد.

طبقه بندی: آخرین تغیرات داوری کشتی،

تعداد بازدید مطلب : 17

[ دوشنبه 6 فروردين 1397 ] [ 9:26 قبل از ظهر ] [ فریدون حیدرنژاد ]