ایستاده از راست: احمدحبیبی-ناصرالدین-یوسف بندعلیزاده -....-علی خوشطینت-جعفری-جعفری-.....-علی صدیق مربی

نشسته صف وسط از راست:نادر باریسی-ابراهیم پوستی-سلیم حسنزاده-فریدون حیدرنژاد-مجتبی اسدی بقال-داود صدیق-

نشسته از راست:اسد افسانه-بهنام شعاع حسینی-جعفرجلالی-....-محمدزمانپور-لطیف بقایی-خانپور-...

طبقه بندی: مسابقات قهرمانی کشور بسیج از تیم اردبیل،

تعداد بازدید مطلب : 247

[ سه شنبه ] [ 14:11 ] [ فریدون حیدرنژاد ]