نتیجه تصویری برای عکس عصبانیت

۱ _ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ : ﮐﺒﺪ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

۲ _ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ : ﺷﺸﻬﺎ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

۳ _ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ : ﻣﻌﺪﻩ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

۴ _ ﺍﺳﺘﺮﺱ : ﻗﻠﺐ ﻭﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

۵ _ ﺗﺮﺱ : ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺩﺩ،ﭘﺲ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ،ﺧﻮﺏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ ... ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺩﺭﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ کنید

طبقه بندی: روانشناسی ورزشی،

تعداد بازدید مطلب : 57

[ چهارشنبه ] [ 22:31 ] [ فریدون حیدرنژاد ]

نتیجه تصویری برای عکس مسابقات کشتی

باختن یک رویداد است،

اما بازنده بودن یک مدل ذهنی است

بخت خوش یک رویداد است،

اما خوشبختی یک مدل ذهنی است

تنها ماندن یک رویداد است،

اما تنهایی یک مدل ذهنی است

مجبور شدن یک رویداد است،

اما باور به جبر یک مدل ذهنی است

تغییر کردن یک رویداد است،

اما در جستجوی تغییر بودن

یک مدل ذهنی است

زنده بودن یک رویداد است،

اما زندگی کردن یک مدل ذهنی است

حواسمان باشد که

رویدادها را ما انتخاب نمی‌کنیم

ولی مدل‌های ذهنیمان را

خودمان میسازیم

طبقه بندی: روانشناسی ورزشی،

تعداد بازدید مطلب : 58

[ پنجشنبه ] [ 9:16 ] [ فریدون حیدرنژاد ]