فریدون حیدرنژاد


قوانین جدید داوری برای سال 1397

نتیجه تصویری برای عکس داوران کشتی

ماده های قوانین کشتی تجدید نظر شد و این قوانین جدید از تاریخ   13 فروردین 1397 لازم الاجرا است.


 تایید اتحادیه جهانی کشتی را به شرح زیراست:

  ماده 8 : شفاف سازی در مورد معیارهای رده بندی در سیستم نوردیک 
  ماده 21: داوران اجازه بازبینی فیلم در هنگام مشورت با یکدیگر را ندارند، بازبینی فیلم تنها در هنگام  چَلنج امکان پذیر است. 
  ماده 47: 
- محدودیت زمانی کم کاری در رشته ی فرنگی حذف شد و دستور نشستن در خاک  برای کشتی گیران، محدود به 1 مرتبه در هر تایم از کشتی است .
- .جریمه کشتی منفی در رشته ی آزاد با 1 اخطار برای  خاطی و 1 امتیاز برای حریفش  و در رشته ی فرنگی با 1 اخطار و 2 امتیاز خواهد بود .
  ماده 49 : جریمه فرار از فن با 1 اخطار برای خاطی  و 1 امتیاز  برای حریفش در رشته ی آزاد و در رشته ی فرنگی با 1 اخطار و 2 امتیاز برای حریف مقابل خواهد بود.
  ماده 50: جریمه فرار از تشک مشابه فرار از فن می باشد با این تفاوت که درحالتِ خطر کشتی گیر خاطی در هر دو رشته با  1 اخطار و 2 امتیاز برای حریف جریمه خواهد شد .
  ماده 52: 
-  در کشتی فرنگی، اگر کشتی گیر مهاجم مرتکب خطای پا شود : 
- در اولین خطا:  تذکر 
- در دومین خطا: اخطار و 1 امتیاز 
-  در کشتی فرنگی، اگر کشتی گیر مدافع مرتکب خطای پا شود:
- در اولین خطا: اخطار و 2 امتیاز 
- در دومین خطا: دیسکالیفه
  ماده 53: در صورت انجام اعمال خشونت آمیز و غیر ورزشی، کشتی گیرِ متخلف کارتِ قرمز دریافت خواهد کرد( دیسکالیفه می شود).
سایر ماده ها نیز به واسطه این تغییرات به روز شده اند.
ابزار وبمستر