فریدون حیدرنژاد


مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان شهرستان اردبیل

مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان شهرستان اردبیل با شرایط و مقررات مشروحه ذیل برگزار خواهد شد

1-  اوزان، شرایط و برگزاری مسابقات:      

الف)مسابقات در رشته کشتی آزاد و فرنگی و در اوزان (41 تا 45- 48- 51- 55- 60- 65- 71- 80- 92- 110کیلوگرم )با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

ب) متولدین 1379/10/12  لغایت 1381/10/10

ج) متولدین 1381/10/11 لغایت 1382/10/10 (یکسال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی که حتماً اشاره شود که نامبرده می­توانند در مسابقات نوجوانان شرکت نماید. (کشتی گیرانی که صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه می­توانند در این مسابقات شرکت نمایند)

د)هر مربی در هر وزن یک کشتی گیر، و 2 کشتی اضافه می تواند شرکت دهد.

2- مدارک لازم:

اصل شناسنامه و کارت ملی-گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار سال 96 با مهر و تاییده آموزش و پرورش منطقه -بیمه ورزشی سال96

3- برنامه برگزاری مسابقات:

ردیف

جدول زمان بندی

مورخه

ساعت

محل

1

وزن کشی آزاد و فرنگی

4/8/1396

17 الی 18 بعداز ظهر

خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

2

مسابقه

5/8/1396

9 صبح

خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده
ابزار وبمستر